ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα στελέχη που απαρτίζουν τη  διοικητική ομάδα του ομίλου, διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Επιπλέον η τεχνογνωσία τους αλλά και η εμπειρία τους  συμβάλλει καθοριστικά στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.